תנאי המבצע

 1. התחרות מזמינה את המשתמשים לכתוב קטע טקסט קצר על עמוד הפייסבוק של החברה, להלן: https://www.facebook.com/siteit.
 2. התחרות פתוחה לכולם ומאפשרת לכל חבר בעמוד של siteIT להשתתף (חבר = משתמש שעשה "לייק" בעמוד של siteIT).
 3. עורכי המבצע רשאים שלא להעלות ו/או להסיר פוסט, על פי שיקול דעתם הבלעדית, אם מצאו שהפוסט כולל תוכן פוגעני, גזעני, מעורר איבה, מעודד אפליית מגזרים או מיעוטים באוכלוסייה, או יוצר במכוון מצג שווא (כגון התחזות). בנוסף, כל פוסט שאינו עומד בתנאי השימוש המפורטים.
 4. משך זמן התחרות הוא בין התאריכים 23.1.2014 ועד ה – 23.02.2014.
 5. מבין עשרת הפוסטים שיקבלו עד תאריך סיום התחרות יבחר צוות החברה את הפוסט הראוי והפופולרי ביותר ובהתאם לכך יזכה אותו בלבד בפרס.
 6. באם יהיה חשד להצבעות "קנויות" באמצעות חברה או סוכנות, או הצבעות מזויפות מכל סוג שהוא לא יוכל המשתתף לזכות בפרס. ההצבעות שיחשבו לצורך זכיה בפרס הן רק הצבעות בפועל של חברים, מכרים וגולשים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפסול מתמודד שנחשד ברכישת "לייקים" ללא צורך בהוכחה ו/או בראיה לפי שיקול דעת מנהלי – החברה.
 7. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה.
 8. סייטאיט רשאית לאשר לזוכה להעביר את הפרס לצד ג' על פי שיקולה הבלעדי ושומרת את הזכות שלא לאשר העברה של הפרס.
 9. כל משתתף יוכל לפרסם פוסט אחד בלבד, שהוא בעל הזכויות היחיד בו.
 10. לאחר בחירת הזוכה בסוף המבצע, נציג מטעם החברה יצור קשר עם הזוכה ויתאם את תחילת העבודה על האתר בזמן  המוסכם על החברה, ולא יאוחר מפרק זמן של 4 שבועות לכל היותר.
 11. כחלק ממימוש הזכייה יפורסמו שמה ותמונתה של הזוכה בעמודי הפייסבוק ואתר החברה ללא הגבלת זמן לפרסום זה. החברה רשאית להמשיך ולפרסם את הזוכה/ים בכל תחרות דומה במהותה בעתיד. מבלי לקבל אישור מחודש.
 12. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אי עמידה של זוכה הפרס באחד מתנאי תקנון זה עלולה לעכב ו/או לבטל את מימוש הפרס.
 13. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, מכל בחינה שהיא. החברה שומרת לעצמה את האפשרות למנוע את הפרס ממשתתף במידה ותמצא פגם באופן התנהלותו בפעילות, ולהעביר את הפרס למשתתף אחר בפעילות אשר התוצאה שהשיג הינה הטובה ביותר לאחר המשתתף שנפסל כאמור.
 14. בהשתתפותה בפעילות מסכימה, מאשרת ומצהירה המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי קרא את התקנון ומקבלת עליה את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף ו/או הרוצה להשתתף כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 15. החברה רשאית להפסיק ו/או לבטל את הפעילות ו/או לשנות את תנאיה לרבות שינויים סבירים בתקנון זה, מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 16. החברה תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
 17. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי החברה ובני משפחותיהם.
 18. בכל סתירה או חריגה מתקנון זה במקום אחר בו מפורסם המבצע, התקנון הנ"ל הינו הקובע.
 19. הפרס לזוכה הינו כאמור בתקנון זה:
 20. הזוכה במבצע יקבל אתר תבנית פרימיום ע"פ ההסכם הבסיסי של חברת siteIT וקבלת האתר מותנית בחתימה על הסכם זה.
 21. האתר כולל אחסון חינם לשנה.
 22. האתר לא כולל את רכישת הדומיין.
 23. האתר לא כולל עיצוב לוגו
 24. האתר לא כולל כתיבת תוכן מכל סוג שהוא
 25. כולל עיצוב מלא לבאנרים והתאמות מלאות לתבנית
 26. כולל תרגום מלא של התבנית הנבחרת לעברית
 27. הזכייה הינה אישית ואינה ניתנת למכירה או העברה
 28. מוגבל ל 2 פגישות עבודה ואלו יעשו במשרדי סייטאיט בלבד
 29. האתרים שימסרו הינם כדוגמאת האתרים הבאים וברמתם (שפה אחת בלבד) ולפי ההסכם הסטנדרטי הנהוג בחברת siteIT לאספקת אתרים אלו:
  1. www.medistat.co.il
  2. www.smartx-app.com
 30. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי המשתתפת לכל נזק גוף ו/או רכוש ו/או אחר אשר ייגרם למשתתף ו/או לאחר עקב הפעילות ו/או בשל זכייתה בפרס כלשהו ו/או עקב השתתפותו בפעילות ו/או נזק שנגרם במהלך הפעילות.
 31. בשום מקרה בונה האתר לא אחראי לנזק תוצאתי או נסיבתי כלשהו (כולל כל, בלי יוצא מן הכלל, המקרים של הפסד רווחים, הפסקת פעילות עסקית, אבדת מידע עסקי, או אבדות כספיות אחרות), הקשורים במישרין או בעקיפין לאתר האינטרנט.
 32. הזוכה מצהיר שישתתף בכל קידום מכירות בעניין התחרות שאותו תרצה לבצע siteIT ויפרסם את האתר פעמיים לפחות בזמנים שיקבעו מראש על הטיימליין שלו.
 33. הזוכה מצהיר שיעשה כל שביכולתו לחשוף את siteIT ולהמליץ על החברה לכמה שיותר אנשים.

ט.ל.ח

צור איתנו קשר